تنظیم لایه های گربر در تبدیل گربر به آلتیوم

,

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, aperture, APR, APT, bishop, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, drill drawing, drill guide, drill table, DRL, dxp, export to PCB, Extension, G1, G2, GBL, GBO, GBP, GBR, GBS, GD1, GD2, gerber, Gerber Extension, GG1, GG2, GKO, GM1, GM2, GP1, GP2, GPB, GPT, GTL, GTO, GTP, GTS, layers, layers order, layers table, mill/rout, mylar sheet, netlist, P01, P02, pad master, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, پسوند گربر, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

تنظیم لایه ها در تبدیل گربر به آلتیوم

برای تبدیل گربر به آلتیوم لایه ها چگونه باید تنظیم شوند؟

تنظیم لایه ها با توجه به پسوند گربر و نام گربر چگونه باید انجام شود؟

برای تبدیل فایل های گربر به آلتیوم در بخش Layers Table باید لایه ها مدار چاپی را تنظیم کنید تا این تبدیل به درستی انجام شود.

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, aperture, APR, APT, bishop, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, drill drawing, drill guide, drill table, DRL, dxp, export to PCB, Extension, G1, G2, GBL, GBO, GBP, GBR, GBS, GD1, GD2, gerber, Gerber Extension, GG1, GG2, GKO, GM1, GM2, GP1, GP2, GPB, GPT, GTL, GTO, GTP, GTS, layers, layers order, layers table, mill/rout, mylar sheet, netlist, P01, P02, pad master, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, پسوند گربر, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

تنظیم لایه ها به طور کلی به دو شکل انجام می شود:

    1. بر اساس نام فایل گربر
    2. بر اساس پسوند فایل گربر

تصویر زیر تعدادی از فایل های گربر با نام گذاری و پسوند های مختلف را نشان می دهد.

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, aperture, APR, APT, bishop, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, drill drawing, drill guide, drill table, DRL, dxp, export to PCB, Extension, G1, G2, GBL, GBO, GBP, GBR, GBS, GD1, GD2, gerber, Gerber Extension, GG1, GG2, GKO, GM1, GM2, GP1, GP2, GPB, GPT, GTL, GTO, GTP, GTS, layers, layers order, layers table, mill/rout, mylar sheet, netlist, P01, P02, pad master, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, پسوند گربر, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB

تنظیم لایه ها بر اساس نام فایل گربر

گاهی فایل های گربری که داریم با پسوند تنظیم نشده اند و همه فایل ها با پسوند .GBR هستند اما نام گذاری متفاوتی دارند. مثلا در تبدیل پروتئوس به آلتیوم پسوند فایل ها همه .GBR هستند.

برای تنظیم لایه ها بر اساس نام گذاری در Layers Table باید کلیت نام گذاری این فایل های گربر آشنا باشید. در واقع در این روش با دانستن بخشی از نام فایل گربر لایه را تنظیم می کنیم.

جدول نام گذاری لایه ها بر اساس نام که در بخش دوم مقاله تبدیل گربر به پروتئوس به آن اشاره شد به صورت زیر است:

عبارت انگلیسی در نام فایل گربر لایه برد تنظیم در قسمت Type در Layers Table
top_copper لایه مس در روی برد Top
bottom_copper لایه مس در زیر برد Bottom
inner لایه های مس میانی در بردهای چندلایه بیش از 2 لایه Internal
plane صفحه های مس تغذیه در برد های چند لایه بیش از 2 لایه Neg Plane, Pos Plane
top_silk, top_silk_screen چاپ راهنما در روی برد Silk Top
bot_silk, bot_silk_screen چاپ راهنما در زیر برد Silk Bot
top_mask, top_solder, top_solder_resist چاپ سولدر در روی برد Mask Top
bot_mask, bot_solder, bot_solder_resist چاپ سولدر در زیر برد Mask Bot
top_paste, top_smt_paste لایه الگوی راهنما برای مونتاژ ماشینی و چاپ استنسیل در روی برد Paste Top
bottom_paste, bottom_smt_paste لایه الگوی راهنما برای مونتاژ ماشینی و چاپ استنسیل در زیر برد Paste Bot
drill, drill_top-bot_plated فایل سوراخکاری Drill Top, Drill Bot
drill فایل های سوراخکاری در بردهای یک لایه، دو لایه و چندلایه بیش از 2 لایه در زیر و روی برد و در لایه های میانی Drill Top, Drill Bot, Drill Int
mill/rout برش CNC یا V-cut بردهای روی یک پنل PCB Rout/Mill
mechanical_1 برش دور برد Border
… ,mechanical_2, mechanical_3 سایر لایه های مکانیکال غیر برش Temporary
top_assembly, bot_assembly لایه راهنما برای مونتاژ ماشینی Temporary
netlist_top, netlist.ipc_t لیست نام ترک های روی برد Netlist Top
netlist_bot, netlist.ipc_b لیست نام ترک های زیر برد Netlist Bot
netlist_in لیست نام ترک ها در بردهای چندلایه بیش از 2 لایه در لایه های میانی Netlist Int
refdes رفرنس designator قطعات Refdes Top, Refdes Bot
لایه پلاریته روشن و تاریک Dark Image, Clear Image
لایه عایق Insulator

تنظیم لایه ها بر اساس پسوند فایل گربر

این روش زمانی کاربرد دارد که لایه های مدارچاپی در فایل گربر با پسوند مخصوص خود تنظیم شده باشند. فایل گربر اصولا به صورت PCBDesignName.GerberExtension دیده می شود. در جدول زیر GerberExtension های مختلف و تنظیم لایه آن ها در آلتیوم توضیح داده شده است.

پسوند گربر GerberExtension Gerber Extension Description توضیح پسوند فایل گربر تنظیم در قسمت Type در Layers Table
…, G1, G2 Mid Layer 1, 2, etc لایه های مس میانی در بردهای چندلایه بیش از 2 لایه Internal
GBL Bottom Layer لایه مس در زیر برد Bottom
GBO Bottom Overlay چاپ راهنما در زیر برد Silk Bot
GBP Bottom Paste Mask لایه الگوی راهنما برای مونتاژ ماشینی و چاپ استنسیل در زیر برد Paste Bot
GBS Bottom Solder Mask چاپ سولدر در زیر برد Mask Bot
…, GD1, GD2 Drill Drawing لایه سوراخکاری و جدول سوراخکاری با CNC
…, GG1, GG2 Drill Guide لایه راهنمای سوراخکاری با CNC
GKO Keep Out Layer برش دور برد Border
…, GM1, GM2 Mechanical Layer 1, 2, etc لایه های مکانیکال Border, Temporary
…, GP1, GP2 Internal Plane Layer 1, 2, etc صفحه های مس تغذیه در برد های چند لایه بیش از 2 لایه Neg Plane, Pos Plane
GPB Pad Master Bottom لایه الگوی پد Bishop در زیر برد
GPT Pad Master Top لایه الگوی پد Bishop در روی برد
GTL Top Layer لایه مس در روی برد Top
GTO Top Overlay چاپ راهنما در روی برد Silk Top
GTP Top Paste Mask لایه الگوی راهنما برای مونتاژ ماشینی و چاپ استنسیل در روی برد Paste Top
GTS Top Solder Mask چاپ سولدر در روی برد Mask Top
…, P01, P02 Gerber Panels پنل برد برای کنار هم قرار دادن تعدادی برد
APR Aperture File (with RS274X) فایل دیافراگم برای چاپ فتوپلات با استاندارد RS274D
APT Aperture File (without RS274X) فایل دیافراگم برای چاپ فتوپلات با سایر استانداردها
DRL Drill فایل های سوراخکاری در بردهای یک لایه، دو لایه و چندلایه بیش از 2 لایه Drill Top, Drill Bot, Drill Int

منابع:

PCB Data Formats

Gerber Extensions

PCB Panel Camtastic

Drill Table

Aperture Layer

Pad Master


تماس با مرصا

با همکاران ما در شرکت مرصا ارائه دهنده خدمات طراحی، تولید و مونتاژ بردهای الکترونیکی تماس بگیرید و ما شما را در انجام پروژه های الکترونیکی یاری خواهیم کرد. مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم، تامل نکنید و همین الان از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید.

altium, altium 9, altium designer summer 09, altium summer 09, altium summer 9, aperture, APR, APT, bishop, cadcam, cam, camtastic, clear image, dark image, dfm, drc, drc/dfm, drill, drill drawing, drill guide, drill table, DRL, dxp, export to PCB, Extension, G1, G2, GBL, GBO, GBP, GBR, GBS, GD1, GD2, gerber, Gerber Extension, GG1, GG2, GKO, GM1, GM2, GP1, GP2, GPB, GPT, GTL, GTO, GTP, GTS, layers, layers order, layers table, mill/rout, mylar sheet, netlist, P01, P02, pad master, pcb, PCB Design, PCB Design Check/Fix, proteus, proteus to altium, quick load, refdes, rout/mill, آلتیوم, استخراج به PCB, برد, برد الکترونیکی, پروتئوس, پروتئوس به آلتیوم, پسوند گربر, تبدیل پروتئوس به آلتیوم, تولید برد الکترونیکی, چاپ pcb, چاپ برد, دریل, ساخت پروژه الکترونیکی, سفارش طراحی, سفارش طراحی برد, طراحی برد الکترونیکی, گربر, مونتاژ, مونتاژ PCB