نمونه کارها

نمونه کار چاپ برد ROBO

,
نام سفارش : ROBO نوع سفارش : چاپ برد یک رو
نمونه کار ai

نمونه کار مونتاژ برد AI

, ,
نام سفارش : AI نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار چاپ برد MSN158

,
نام سفارش : MSN158 نوع سفارش : چاپ برد دو رو متالیزه
نمونه کار برد sam

نمونه کار چاپ برد SAM

,
نام سفارش : SAM نوع سفارش :چاپ برد یک رو متالیزه

نمونه کار چاپ برد pcb248

,
نام سفارش : pcb248 نوع سفارش :چاپ برد آلومینیوم

نمونه کار چاپ برد Tiva

,
نام سفارش : Tiva نوع سفارش :چاپ برد آلومینیومی
مونتاژ gps

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد GPS

,
نام سفارش : GPS نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار چاپ برد fnv2

,
نام سفارش :fnv2 تعداد سفارش :20 کاربری : _

نمونه کار چاپ برد fnv1

,
نام سفارش : fnv1 تعداد سفارش : 20 عدد نوع کاربری : _

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد HRV2

,
نام سفارش : HRV2 تعداد سفارش : 300 عدد کاربری : _  
شاخص کیبورد

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد کیبورد

,
نام سفارش : کیبورد تعداد سفارش : 12 کاربری : صفحه کلید

نمونه کار چاپ و مونتاژ برد دتکتور دود

نام سفارش : smoke sesnsor تعداد سفارش :2500 عدد کاربری : دتکتور دود

نمونه کار مونتاژ برد seri v1

,
نام سفارش :seri v1 تعداد سفارش :75 شیت کاربری :BMS

نمونه کار مونتاژ برد saba88

,
نام سفارش :saba88 تعداد سفارش :2000 عدد کاربری محصول :برد رسوب گیر
چاپ برد متالیزه

نمونه کار چاپ برد digital scale

,
نام سفارش : digital scale تعداد سفارش :1000 عدد کاربری محصول :برد ترازو دیجیتال