نمونه کارها

مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد TLB

,
  نام سفارش :TLB نوع سفارش : مونتاژ smd
مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد NRM

,
نام سفارش :NRM نوع سفارش : مونتاژ smd
مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد PNL

,
نام سفارش :PNL نوع سفارش : مونتاژ smd
مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد TBJ

,
نام سفارش :TBJ نوع سفارش : مونتاژ smd
نمونه کار ai

نمونه کار مونتاژ برد AI

, ,
نام سفارش : AI نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد UG12

,
نام سفارش : UG12 نوع سفارش : مونتاژ smd
مهام

نمونه کار مونتاژ برد Modem

,
نام سفارش : Modem نوع سفارش : مونتاژ smd
اتومایزر-شاخص

نمونه کار مونتاژ برد ATO

,
نام سفارش : ATO نوع سفارش : مونتاژ smd , dip
برد bms-r3

نمونه کار مونتاژ برد BMS-R3

,
نام سفارش :BMS-R3 نوع سفارش : مونتاژ smd
مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد BMS-R2

,
نام سفارش : BMS-R2 نوع سفارش : مونتاژ smd

نمونه کار مونتاژ برد Touch220

,
نام سفارش : Touch220 نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ برد power

,
نام سفارش :power نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد DRV1

,
نام سفارش : DRV1 نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد Switch

نام سفارش :Switch نوع سفارش : مونتاژ SMD
نمونه کار LINE LED

نمونه کار مونتاژ SMD برد LINE LED

,
نام سفارش : LINE LED نوع سفارش : مونتاژ SMD

نمونه کار مونتاژ SMD برد RF

,
نام سفارش :RF نوع سفارش : مونتاژ SMD