تماس با مرصا

نام : Deposition

تعداد تولید شده: 2000

کاربری: رسوب شکن الکترومغناطیسی

تماس با مرصا